Nieuws

Een selectie uit de nieuwsberichten van afgelopen weken:

Trefwoord:


Nieuw verzoek toepassing 30%-regeling mogelijk?

23-05-24

De Advocaat-generaal bij de Hoge Raad (AG) gaat in een conclusie in op de vraag of een werknemer en een werkgever met succes een nieuw (derde) verzoek kunnen indienen voor de toepassing van de 30%-regeling voor een nieuwe periode na een eerdere… Lees meer..

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

23-05-24

Het ministerie van FinanciĆ«n heeft onderzoek laten doen naar de onbelaste reiskostenvergoeding in de loonbelasting. De conclusie van het onderzoek is dat de regeling doeltreffend en doelmatig is. Het onderzoeksrapport is op 5 juli 2023 naar de… Lees meer..

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

23-05-24

De formerende partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten, dat als basis dient voor de kabinetsformatie. Dit hoofdlijnenakkoord bevat een aantal fiscale maatregelen en een aantal nog uit te werken voornemens voor fiscale maatregelen. Enkele… Lees meer..

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

23-05-24

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het initiatiefwetsvoorstel over de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) is discussie ontstaan over een amendement, dat afgelopen najaar is aangebracht in de Wet aanpassing fiscale… Lees meer..

Schadevergoeding na aankoop deelneming valt niet onder deelnemingsvrijstelling

23-05-24

Op grond van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting vallen de voordelen uit een deelneming buiten de winst. Ook de kosten ter zake van de verwerving of vervreemding van een deelneming behoren niet tot de winst. Vergoedingen, die… Lees meer..

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

16-05-24

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht schriftelijk is overeengekomen en voor beide partijen geldt. Een werknemer heeft geen recht op WW als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd… Lees meer..

Levering bouwpercelen of bebouwde grond?

16-05-24

De levering van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering op deze vrijstelling voor de levering van een bouwterrein. Een bouwterrein is onbebouwde grond, die is of wordt bewerkt of… Lees meer..

Geen schorsing concurrentiebeding na beperking

16-05-24

Een arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding bevatten. Een dergelijk arbeidsbeperkend beding moet schriftelijk zijn vastgelegd om rechtsgeldig te zijn. De kantonrechter kan een concurrentiebeding bij wijze van voorlopige voorziening geheel of… Lees meer..

Besluit instelling gemeenschappelijke OR blijft in stand

16-05-24

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat een ondernemer, die twee of meer ondernemingen in stand houdt waarin tezamen in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, voor alle of voor een aantal van die ondernemingen tezamen een… Lees meer..

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

16-05-24

De staatssecretaris van FinanciĆ«n heeft de uitvoeringstoetsen bij de amendementen op het Belastingplan 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. Bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling aanmerkelijk belang Als gevolg van het amendement… Lees meer..

Onzorgvuldigheid kost fiscaal vertegenwoordiger vergunning

08-05-24

Een Nederlandse ondernemer, die actief is als fiscaal adviseur en dienstverlening voor Chinese bedrijven, is zijn vergunning als fiscaal vertegenwoordiger kwijtgeraakt vanwege betrokkenheid bij een omvangrijke btw-fraude. De ondernemer verzorgde de… Lees meer..

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

08-05-24

Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel en moet daarom aan strenge voorwaarden voldoen. Het ontslag moet berusten op een dringende reden, waardoor van de werkgever niet kan worden gevraagd de dienstbetrekking te laten voortduren. Het… Lees meer..

© CAS Hoorn