Nieuws

Een selectie uit de nieuwsberichten van afgelopen weken:

Voorstel wijziging Wet tegemoetkomingen loondomein

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) omvat drie vormen van lastenverlichting voor werkgevers om de arbeidsparticipatie van lagere en middeninkomens te stimuleren. Het betreft de loonkostenvoordelen (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV). Uit een evaluatie is gebleken dat de doelmatigheid van het LIV beperkt is. Ook de LKV werken in een aantal gevallen niet zoals bedoeld is. De minister van SZW heeft een wetsvoorstel ingediend om de Wtl beter te laten functioneren. Het wetsvoorstel bevat twee onderdelen. Ten eerste wordt het LIV afgeschaft. Ten tweede wordt het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer gewijzigd.

De beoogde invoeringsdatum van de afschaffing van het LIV is 1 januari 2025. Wijzigingen in de Wtl kunnen alleen ingaan met ingang van 1 januari van een jaar omdat de Wtl-aanspraken per kalenderjaar worden vastgesteld. Omdat de uitbetaling van het LIV een jaar achteraf plaats vindt, treedt de besparing door de afschaffing pas op in 2026.

Het afschaffen van het LIV wordt enigszins gecompenseerd door het LKV doelgroep banenafspraak te toe te kennen zolang de dienstbetrekking van de werknemer bestaat. Nu is de maximale duur drie jaar per werknemer. Verder geldt dit LKV volgens het wetsvoorstel voor alle werknemers uit de doelgroep banenafspraak die een werkgever in dienst heeft. Daarnaast wordt de nu nog vereiste doelgroepverklaring afgeschaft voor dit LKV. Werkgevers kunnen dan op basis van het doelgroepregister banenafspraak bepalen of ze voor een werknemer in aanmerking komen voor het LKV doelgroep banenafspraak.

Het doel van het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer is om werkgevers te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking in dienst te houden. De andere LKV zijn gericht op het stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De voorgestelde verruiming van dit LKV bestaat eruit dat een werkgever hierop ook recht krijgt als de werknemer in de wachttijd van de WIA zijn werk geheel of gedeeltelijk hervat of in een andere functie bij zijn werkgever gaat werken. Een werkgever heeft eveneens recht op dit LKV als de werknemer na de wachttijd zijn arbeid hervat en recht heeft op een WIA-uitkering. De werknemer vraagt dan binnen drie maanden na afloop van de wachttijd een doelgroepverklaring aan bij het UWV. De beoogde datum van inwerkingtreding van dit onderdeel van het wetsvoorstel is 1 januari 2026.

Het wetsvoorstel bevat overgangsrecht. Dat regelt dat de uitbreiding van het recht op het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer ook geldt als de werknemer vóór de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel tijdens de wachttijd het werk heeft hervat en het recht op WIA is aangevangen op of na de datum van inwerkingtreding van dit onderdeel van het wetsvoorstel.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | wetsvoorstel | 01-11-2023

Terug

© CAS Hoorn